>Le ton juste

Ny drafitry ny fandaharan’asan’ny Governemanta

1 min read

 

Natolotry ny Praiministra Ntsay Chrisitian tao amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena, Tsimbazaza, ny 16 Aogositra 2019 teo ny fandaharan’asan’ny governemanta. Indro atolotra antsika etoa ny drfitr’izany fandaharan’asa izany.

Araka na lahatenin’ny Praiministra Ntsay christian ny fanantanterahana izany dia ho velabelarina anatin’ireto lohahevitra dimy lehibe manaraka ireto ka ahitana ny ankapoben’ny asa hatao:

1. Ny lafiny Fitantanana

1.1. Ady amin’ny kolikoly, tsy misy fandeferana

1.2. Fitsinjaram-pahefana sy fampandraisan’andraikitra ireo vondrom-bahoakam-paritra

2. Ny lafiny Fandriampahalemana sy Filaminana

2.1. Mahakasika ny fandriampahalemana any ambanivohitra

2.2. Mahakasika ny fandriam-pahalemana an-tanan-dehibe

2.3. Mahakasika ny fandriam-pahalemana an’habakabaka sy an-dranomasina

2.4. Mahakasika ny fanatsaranana ny toeram-pamonjana

3. Ny sehatry ny Toekarena

3.1. Fanatsarana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola

3.2. Fampivelarana ny sehatry ny indostria

3.3. Fanitarana sy fanatsarana ny fambolena

3.4. Fanatsarana ny sehatry ny fiompiana sy ny jono

3.5. Fanamboarana foto-drafitr’asa sy fanatsarana ny endrik’i madagasikara

4. Ny sehatry ny Tontolo iainana

4.1. Angovo sy rano fisotro madio ho an’ny rehetra antoky ny fivoarana sy ny fampandrosoana ny firenena ny angovo sy ny rano

4.2. Fitantanana maharitra ny harena voajanahary

5. Ny lafiny Sosialy

5.1. Fanabeazana sy fiofanana ho an’ny rehetra

5.2. Fahasalamana: zo fototra ho an’ny olombelona

5.3. Toeram-ponenana sy fananantany

5.4. Fampivoarana asa mendrika ary fanomezan-danja manokana ny vehivavy sy ny tanora

5.5. Fampivoarana sy fampitaovana ary fametrahana ny tanora malagasy amin’ny toerana mendrika

5.6. Serasera sy kolotsaina

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *